VÂKIA SURESİ

(1) İza veka'atilvaki'atu.
(2) Leyse livak'atiha kazibetun.
(3) Hafidatun rafi'tun.
(4) İza ruccetil'ardu reccen.
(5) Ve bussetilcibalu bessen.
(6) Ve fekanet hebaen munbessen.
(7) Ve kuntum ezvacen selaseten.
(8) Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
(9) Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.
(10) Vessabikunessabikune.
(11) Ulaikelmukarrabune.
(12) Fiy cennatin na'iymi.
(13) Sulletun minel'evveliyne.
(14) Ve kaliylun minel'ahiriyne.
(15) 'ala sururin medunetun.
(16) Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.
(17) Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.
(18) Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'iynin.
(19) La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.
(20) Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
(21) Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
(22) Ve hurun 'iynun.
(23) Keemsalillu'luilmeknuni.
(24) Cezaen bima kanu ya'melune.
(25) La yevme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
(26) İlla kiylen selamen selamen.
(27) Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
(28) Fiy sidrin mahdudin.
(29) Ve talhin mendudin.
(30) Ve zillin memdudin.
(31) Ve main meskubin.
(32) Ve fakihetin kesiyretin.
(33) La maktu'atin ve la memnu'atin.
(34) Ve furuşin merfu'atin.
(35) İnna enşe'nahunne inşaen.
(36) Fece'alnahunne ebkaren.
(37) 'Uruben etraben.
(38) Liashabilyemiyni.
(39) Sulletun minel'evveliyne.
(40) Ve sulletun minelahiriyne.
(41) Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
(42) Fiy semumin ve hamiymin.
(43) Ve zillin min yahmumin.
(44) La baridin ve la keriymin.
(45) İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
(46) Ve kanu yusirrune 'alelhinsil'aziymi.
(47) Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'izamen einne lemeb'usune.
(48) Eve abaunel'evvelune.
(49) Kul innel'evveliyne vel'ahiriyne.
(50) Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.
(51) Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
(52) Leakilune min şecerin min zakkumin.
(53) Femaliune minhelbutune.
(54) Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.
(55) Feşaribune şurbelhiymi.
(56) Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
(57) Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
(58) Efereeytum ma tumnune.
(59) Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
(60) Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukiyne.
(61) 'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune.
(62) Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune.
(63) Efereeytum ma tahrusune.
(64) Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une.
(65) Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
(66) İnna lemuğremune.
(67) Bel nahnu mahrumune.
(68) Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
(69) Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
(70) Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.
(71) Efereeytumunnarelletiy turune.
(72) Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.
(73) Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne.
(74) Fesibbih bismi rabbikel'aziymi.
(75) Fela uksimu bimevaki'innnucumi.
(76) Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'aziymun.
(77) İnnehu lekur'anun keriymun.
(78) Fiy kitamin meknunin.
(79) Lya yemessuhu illelmutahherune.
(80) Tenziylun min rabbil'alemiyne.
(81) Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
(82) Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.
(83) Felevla iza beleğatilhulkume.
(84) Ve entum hiyneizin tenzurune.
(85) Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsirune.
(86) Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
(87) Terci'uneha in kuntum sadikiyne.
(88) Feemma in kane minelmukarrebiyne.
(89) Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'iymin.
(90) Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
(91) Feselamun leke min ashabilyemiyni.
(92) Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
(93) Fenuzulun min hamiymin.
(94) Ve tasliyetu cahiymin.
(95) İnne haza lehuve hakkulyakiyni.
(96) Fesebbih bismi rabbikel'aziymi.