MÜCÂDELE SURESİ

(1) Kad semi'allahu kavlelletiy tucadiluke fiy zevciha ve teştekiy ilellahi vallahu yesme'u tehavurekuma innallahe semiy'un basiyrun.
(2) Elleziyne yuzahirune minkum min nisaihim ma hunne ummehatihim in ummehatuhum ilellaiy velednehum ve innehum leyekulune munkeren minelkavli ve zuren ve innallahe le'afuvvun ğafurun.
(3) Velleziyne yuzahirune min nisaihim summe ye'udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa zalikum tu'azune bihi vallahu bima ta'melune habiyrun.
(4) Femen lem yecid fesiyamu şehreyni mutetabi'ayni min kabli en yetemassa femen lem yesteti' feit'amu sittiyne miskiynen zalike litu'minu billahi ve resulihi ve tilke hududullahi ve lilkafiriyne 'azabun eliymun.
(5) İnnelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu kubitu kema kubitelleziyne min kablihim ve kad enzelna ayatin beyyinatin v uhumullahu cemiy'an feyunebbiuhum bima 'amilu ahsahullahu ve nesuhu e lilkafiriyne 'azabun muhiynun.
(6) Yevme yeb'as vallahu 'ala kulli şey'in şehiydun.
(7) Elem tere ennallahe ya'lemu ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardi ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi'uhum ve la hamsetin illa huve sadisuhum ve la edna min zalike ve la eksere illa huve me'ahum iyne ma kanu summe yunebbiuhum bima 'amilu yevmelkiyameti innallahe bikulli şey'in 'aliymun.
(8) Elem tere ilelleziyne nuhu 'aninnecva summe ye'udune lima nuhu 'anhu ve yetenacevne bil'ismi vel'udvani ve ma'siyetirresuli ve iza cauke hayyevke bima lem yuhayyike bilillahu ve yekulune fiy enfusihim lev la yu'azzibunallahu bima nekulu hasbuhum cehennemu yaslevneha febi;'selmasiyru.
(9) Ya eyyuhelleziyne amenu iza tenaceytum fela tetenacev bil'ismi vel'udvani ve ma'siyetirresuli ve tenacev bilbirri vettakva vettekullahelleziy ileyhi tuhşerune.
(10) İnnemennecva mineşşeytani liyahzunelleziyne amenu ve leyse bidarrihim şey'en illa biiznillahi ve 'alellahi felyetevekkelilmu'minune.
(11) Ya eyyuhelleziyne amenu iza kiyle lekum tefessehu fiylmecalisi fefsehu yefsehillahu lekum ve iza kiylenşuzu fenşuzu yerfe'illahulleziyne amenu minkum velleziyne utul'ilme derecatin vallahu bima ta'melune habiyrun.'
(12) Ya eyyuhelleziyne amenu iza naceytumurresule fekaddimu beyne yedey necvakum sadekaten zalike hayrun lekum ve atheru fein lem tecidu feinnallahe ğafurun rahiymun.
(13) Eeşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvakum sadekatin feiz lem tef'alu ve taballahu 'aleykum feekiymussalate ve atuzzekate ve etiy'allahe ve resulehu vallahu habiyrun bima ta'melune.
(14) Elem tere ilelleziyne tevellev kavmen ğadiballahu 'aleyhim ma hum minkum ve la minhum ve yahlifune 'alelkezibi ve hum ya'lemune.
(15) E'addallahu lehum 'azaben şediyden innehum sae ma lanu ya'melune.
(16) İttehazu eymanehum cunneten fesaddu 'an sebiylillahi felehum 'azabun muhiynun.
(17) Len tuğniye 'anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'en ulaik ashabunnari hum fiyha halidune.
(18) Yevme yeb'asuhumullahu cemiy'an feyahlifune lehu kema yahlifune lekum ve yahsebune ennehum 'ala şey'in ela innehum humulkazibune.
(19) İstahvese 'aleyhimuşşeytanu feensahum zikrallahi ulaike hizbuşşeytani ela inne hizbeşşeytani humulhasirune.
(20) İnnelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu ulaike fiyl'ezelliyne.
(21) Ketaballahu leağlibenne ene ve rusuliy innallahe kaviyyun 'aziyzun.
(22) La tecidu kavmen yu'minune billahi velyevmil'ahiri yuvaddune men haddallahe ve resulehu ve lev kanu abaehum ev ebnaehum ev ihvanehum ev 'aşiyretehum ulaike ketebe fiy kulubihimul'iymane ve eyyedehum biruhin minhu ve yudhiluhum cennatin tecriy min tahtihel'enharu