HAŞR SURESİ

(1) Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'arardi ve huvel'aziyzulhakiymu.
(2) Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilkitabi min diyarihim lievvelil haşri ma zanantum en yahrucu ve zannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru'be yuhribune buyutehum bieydiyhim ve eydiylmu'miniyne fa'tebiru ya ulil'ebsari.
(3) Ve lev la en keteballahu 'aleyhimulcelae le'azzebehum fiyddunya ve lehum fiyl'ahireti 'azabunnari.
(4) Zalike biennehum şakkullahe ve resulehu ve men yuşakkillahe feinnallahe şediydul'ikabi.
(5) Ma kata'tum min liynetin ev terektumuha kaimeten 'ala usuliha febiiznillahi ve liyuhziyelfasikiyne.
(6) Ve ma efaalahu 'ala resulihi minhum fema evceftum 'aleyhi min haylin ve la rikabin ve lakinnallahe yusellitu rusulehu 'ala men yeşa'u vallahu 'ala kulli şey'in kadiyrun.
(7) Ma efaallahu 'ala resulihi min ehlilkura felillahi ve lirresuli ve liziylkurba velyetama velmesakiyni vebnissebiyli key la yekune duleten beynel'ağniyai minkum ve ma atakumurresulu fehuzuhu ve ma nehakum 'anhu fentehu vettekullahe innallahe şediydul'ikabi.
(8) Lelfukarailmuhaciriyn elleziyne uhricu min diyarihim ve emvalihim yebteğune fadlen minallahi ve ridvanen ve yensurunallahe ve resulehu ulaike humussadikune.
(9) Velleziyne tebevveuddare vel'iymane min kablihim yuhibbune men hacere ileyhim ve la yecidune fiy sudurihim haceten mimma utu ve yu'sirune 'ala enfusihim ve lev kane bihim hasasatun ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmuflihune.
(10) Velleziyne cau min ba'dihim yekulune rabbenağfir lena ve liihvaninelleziyne sebekuna bil'iymani ve la tec'al fiy kulubina ğullen lilleziyne amenu rabbena inneke reufun rahiymun.
(11) Elem tere ilelleziyne nafeku yekulune liihvanihimulleziyne keferu min ehlilkitabi lein uhrictum lenahrucenne me'akum ve la nutiy'u fiykum ehaden ebeden ve in kutiltum lenensurennekum vallahu yeşhedu innehum lekazibune.
(12) Lein uhricu la yahrucune me'ahum ve lein kutilu la yensurunehum ve lein nesaruhum leyuvellunel'edbare summe la yunsarune.
(13) Leentum eşeddu rehbeten fiy sudurihim minallahi zalike biennehum kavmun la yefkahune.
(14) La yukatilunekum cemiy'an illa iy kuren muhassenetin ev min verai cudurin be'suhum beynehum şediydun tahsebuhum cemiy'an ve kulubuhum şetta zalike biennehum kavmun la ya'kilune.
(15) Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zaku vebule emrihim ve lehum 'azabun eliymun.
(16) Kemeselişşeytani iz kale lil'insanikfur felemma kefere kale inniy beriy'un minke inniy ehafullahe rabbel'alemiyne.
(17) Fekane 'akibetehuma ennehuma fiynari halideyni fiyha ve zalike cezauzzalimiyne.
(18) Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe veltenzur nefsun ma kaddemet liğadin vettekullahe innallahe habiyrun bima ta'melune.
(19) Ve la tekunu kelleziyne nesullahe feensahum enfusehum ulaike humulfasikune.
(20) La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune.
(21) Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
(22) Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahiymu.
(23) Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
(24) Huvallahul halikul bariyulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardi. Ve huvel'aziyzulhakiymu.