TEĞÂBÜN SURESİ

(1) Yusebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardi lehulmulku ve lehulhamdu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
(2) Huvelleziy halekakum feminkum kafirun ve minku mu'minun vallahu bima ta'melune basiyrun.
(3) Halekassemavati vel'arda bilhakki ve savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasiyru.
(4) Ya'lemu ma fiyssemavati vel'ardi ve ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linune vallahu 'aliymun bizatissuduri.
(5) Elem ye'tikum nebeulleziyne keferu min kablu fezaku vebale emrihim ve lehum 'azabun eliymun.
(6) Zalike biennehu kanet te'tiyhim rusuluhum bilbeyyinati fekalu ebeşerun yehdunena fekeferu ve tevellev vestağnallahu vallahu ğaniyyun hamiydun.
(7) Ze'amelleziyne keferu en len yub'asu kul bela ve rabbiy letub'asunne summe letunebbeunne bima 'amiltum ve zalike 'alellahi yesiyrun.
(8) Feaminu billahi ve resulihi vennurilleziy enzelna vallahu bima ta'melune habiyrun.
(9) Yevme yecme'ukum liyevmicem'i zalike yevmutteğabuni ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan yukeffir 'anhu seyyiatihi ve yudhilhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden zalikelfevzul'aziymu.
(10) Velleziyne keferu ve kezzebu biayatina ulaike ashabunnari halidiyne fiyha ve bi'selmasiyru.
(11) Ma esabe min musiybetin illa biiznillahi ve men yu'min billahi yehdi kalbehu vallahu bikulli şey'in 'aliymun.
(12) Ve etiy'ullahe ve etiy'urresule fein tevelleytum feinnema 'ala resulinelbelağulmubiynu.
(13) Allahu la ilahe illa huve ve 'alellahi felyetevekkelilmu'minune.
(14) Ya eyyuhelleziyne amenu inne min ezvacikum ve evladikum 'aduvven lekum fahzeruhum ve in ta'fu ve tasfehu ve tağfiru feinnallahe ğafurun rahiymun.
(15) Ennema emvalukum ve evladukum fitnetun vallahu 'indehu ecrun 'aziymun.
(16) Fettekullahe mesteta'tum vesme'u ve etiy'u ve enfiku hayren lienfusikum ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmufluhune.
(17) İn tukridullahe kardan hasenen yuda'ifhu lekum ve yağfir lekum vallahu şekurin haliymun.
(18) 'Alimulğaybi veşşehadetil'aziyzulhakiymu.