TALÂK SURESİ

(1) Ya eyyuhennebiyyu iza tallaktumunnisae fetallikuhunne li'iddetihinne ve ahsil'iddete vettekullahe rabbekum la tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne illa en ye'tiyne bifahişetin mubeyyinetin ve tilke hududullahi ve men yete'adde hududallahi fekad zaleme nefsehu la tedriy le'allellahe yuhdisu ba'de zalike emren.
(2) Feiza belağne ecelehunne feemsikuhunne bima'rufin ev farikuhunne bima'rufin ve eşhidu zevey 'adlin minkum ve ekiymuşşehadete lillahi zalikum yu'azu bihi men kane yu'minu billahi velyevmil'ahiri ve men yettekillahe yec'al lehu mahrecen.
(3) Ve yerzukhu min haysu la yahtesibu ve men yetevekkel 'alellahi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad ce'alallahu likulli şey'in kadren.
(4) Vellaiy yeisne minelmehiydi min nisaikum inirtebtum fe'iddetuhunne selasetu işhurin vellaiy lem yehidne ve ulatul'ahmali eceluhunne en yeda'ne hamlehunne ve men yettekillhe yec'al lehu min emrihi yusren.
(5) Zalike emrullahi enzelehu ileykum ve men yettekillahe yukeffir 'anhu seyyiatihi ve yu'zum lehu ecren.
(6) Eskinuhunne min haysu sekentum min vucdikum ve la tudarruhunne litudayyiku 'aleyhinne ve in kunne ulati hamlin feenfiku 'aleyhinne hatta yeda'ne hamlehunne fein erda'ne lekum featuhunne ucurehunne ve'temiru beynekum bima'rufin ve in te'asertum feseturdi'u lehu uhra.
(7) Liyunfik zu se'a tin min se'atihi ve men kudire 'aleyhi rizkuhu felyunfik mimma atahillahu la yukellifullahu nefsen illa ma ataha seyec'alullahu ba'de 'usrin yusren.
(8) Ve keeyyin min karyetin 'atet 'an emri rabbiha ve rusulihi fehasebnaha hisaben şediyden ve 'azzebnaha 'azaben nukren.
(9) Fezakat vebale emriha ve kane 'akibetu emriha husren.
(10) E'addallahu lehum 'azaben şediyden fettekullahe ya ulil'elbabi ellizyne amenu kad enzelallahu ileykum zikren.
(11) Resulen yetlu 'aleykum ayatillahi mubeyyinatin liyuhricelleziyne amenu ve 'amilussalihati minezzulumati ilennuri ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan yudhilhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden kad ahsenallahu lehu rizkan.
(12) Allahulleziy haleka seb'a semavatin ve minel'ardi mislehunne yetenezzelul'emru beynehunne lita'lemu ennallahe kad ehata bikulli şey'in 'ilmen.