MÜLK SURESİ

(1) Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
(2) Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
(3) Elleziy haleka seb'a semavatin tibakan ma tera fiy halkirrahmani min tefavutin ferci'ilbasare hel tera min futurin.
(4) Summerci'ilbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
(5) Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatiyni ve a'tedna lehum 'azabesse'iyri.
(6) Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasiyru.
(7) İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
(8) Tekadu temeyyezu minelğayzi kullema ulkiye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
(9) Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
(10) Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kilu ma kunna fiy ashabisse'iyri.
(11) Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'iyri.
(12) İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
(13) Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
(14) Ela ya'lemu men haleka ve huvelletiyfulhabiyru.
(15) Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkihi ve ileyhinnuşuru.
(16) Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
(17) Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasiben feseta'lemune keyfe neziyri.
(18) Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
(19) Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbidne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basiyrun.
(20) Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
(21) Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
(22) Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala siratin mustekiymin.
(23) Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.
(24) Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardi ve ileyhi tuhşerune.
(25) Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikiyne.
(26) Kul innemel'ilmu 'indallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
(27) Felemma reevhu zulfeten siy et vucuhulleziyne keferu ve kiyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.
(28) Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'iye ev rahimena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.
(29) Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
(30) Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'iynin.