KALEM SURESİ

(1) Nun velkalemi ve ma yesturune.
(2) Ma ente bini'meti rabbike bimecnunin.
(3) Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
(4) Ve inneke le'ala hulukin 'aziymin.
(5) Fesetubsiru ve yubsirune.
(6) Bieyyikumulmeftunu.
(7) İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
(8) Fela tuti'ilmukezzibiyne
(9) Veddu lev tudhinu feyudhinune.
(10) Ve la tuti' kulle hallafin mehiyni.
(11) Hemmazin meşşain binemiymin.
(12) Menna'in lilhayri mu'tedin esiymin.
(13) 'utullin ba'de zalike zeniymen.
(14) En kane za malin ve beniyne.
(15) İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatiyrulevveliyne.
(16) Senesimuhu 'alelhurtumi.
(17) İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihiyne.
(18) Ve la yestesnune.
(19) Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
(20) Feasbehat kessariymi.
(21) Fetenadev musbihiyne.
(22) Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.
(23) Fentaleku ve hum yetehafetune.
(24) En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.
(25) Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.
(26) Felemma reevha kalu inna ledallune.
(27) Bel nahnu mahrumune.
(28) Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
(29) Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
(30) Feakbele ba'duhum 'ala ba'din yetelavemune.
(31) Kalu ya veylena inna kunna tağiyne.
(32) 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağibune.
(33) Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahireti ekberu lev kanu ya'lemune.
(34) İnne lilmuttekiyne 'inde rabbihim cennatin ne'iymi.
(35) Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
(36) Ma lekum keyfe tahkumune.
(37) Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
(38) İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
(39) Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkiyameti inne lekum lema tahkumune.
(40) Selhum eyyuhum bizalike ze'iymun.
(41) Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikiyne.
(42) Yevme yukşefu 'an sakin ve yud'avne ilessucudi fela yestetiy'une.
(43) Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.
(44) Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.
(45) Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
(46) Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
(47) Em 'indehumulğaybu fehum yektubune.
(48) Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahibilhuti iz nada ve huve mekzumun.
(49) Levla en tedarekehu ni'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.
(50) Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihiyne.
(51) Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
(52) Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.