HÂKKA SURESİ

(1) Elhakkatu.
(2) Melhakkatu.
(3) Ve ma edrake melhakkatu.
(4) Kezzebet semudu ve 'adun bilkari'ati.
(5) Feemma semudu feuhliku bittağiyeti.
(6) Ve emma 'adun feuhliku biriyhin sarsarin 'atiyetin.
(7) Sahhareha 'aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar'a keennehum a'cazu nahlin haviyetin.
(8) Fehel tera hehum min bakiyetin.
(9) Ve cae fir'avnu ve men kablehu velmu'tefikatu bilhatieti.
(10) Fe'asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.
(11) İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.
(12) Linec'aleha lekum tezkireten ve te'iyeha uzunun va'iyetun.
(13) Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahidetun.
(14) Ve humiletil'ardu velcibalu fedukketa dekketen vahideten.
(15) Feyevmeizin veka'atilvaki'atu.
(16) Venşakkatissema'u fehiye yevmeizin vahiyetun.
(17) Velmeleku 'ala ercaiha ve yahmilu 'arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.
(18) Yevmeizin tu'radune la tahfa minkum hafiyetun.
(19) Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu'krau kitabiyeh.
(20) İnniy zanentu enniy mulakin hisabiyeh.
(21) Fehuve fiy 'iyşetin radiyetin.
(22) Fiy cennetin 'aliyetin.
(23) Kutufuha daniyetun.
(24) Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl'eyyamilhaliyeti.
(25) Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh.
(26) Ve lem edri ma hisabiyeh.
(27) Ya leyteha kanetilkadiyete.
(28) Ma ağna 'anniy maliyeh.
(29) Heleke 'anniy sultaniyeh.
(30) Huzuhu feğulluhu .
(31) Summel cehiyme salluhu.
(32) Summe fiy silsi letin zer'uha seb'une zira'an feslukuhu.
(33) İnnehu kane la yu'minu billahil'a ziymi.
(34) Ve la yehuddu 'ala ta'amil miskiyni.
(35) Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.
(36) Ve la ta'amun illa min ğisliynin.
(37) La ye'kuluhu illelhatiune.
(38) Fela uksimu bima tubsirune.
(39) Ve ma la tubsirune.
(40) İnnehu lekavlu resulin keriymin.
(41) Ve ma huve bikavli şa'irin kaliylen ma tu'minune.
(42) Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.
(43) Tenziylun min rabbil'alemiyne.
(44) Velev tekavvele 'aleyna ba'dal'ekaviyli.
(45) Leehazna minhu bilyemiyni.
(46) Summe lekata'na minhulvetiyne.
(47) Fema minkum min ehadin 'anhu haciziyne.
(48) Ve innehu letezkiretun lilmuttekiyne.
(49) Ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibiyne.
(50) Ve innehu lehasretun 'alelkafiriyne.
(51) Ve innehu lehakkulyakiyni.
(52) Fesebbih bismi rabbikel'aziymi.