MEÂRİC SURESİ

(1) Seele sailun bi'azabin vaki'in.
(2) Lilkafirne leyse lehu dafi'un.
(3) Minallahi ziylme'arici.
(4) Ta'ruculmelaiketu verruhu ileyhi fiy yevmin kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin.
(5) Fasbir sabren cemiylen.
(6) İnnehum yerevnehu be'iyden.
(7) Ve nerahu kariyben.
(8) Yevme tekunussema'u kelmuhli.
(9) Ve tekunulcibalu kel'ihni.
(10) Ve la yes'elu hamiymun hamiymen.
(11) Yubassarunehum yeveddulmucrimu lev yeftediy min 'azabi yevmeizin bibeniyhi.
(12) Ve sahibetihi ve ehiyhi.
(13) Ve fasiyletihilletiy tu'viyhi.
(14) Ve men fiyl'ardi cemiy'an summe yunciyhi.
(15) Kella inneha leza.
(16) Nezza'aten lişşeva.
(17) Ted'u men edbere ve tevella.
(18) Ve cema'a feev'a.
(19) İnnel'insane hulika helu'an.
(20) İza messehuşşerru cezu'an.
(21) Ve iza messehulhayru menu'an.
(22) İllelmusalliyne.
(23) Elleziynehum 'ala salatihim daimune.
(24) Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma'lumun.
(25) Lissaili velmahrumi.
(26) Velleziyne yusaddikune biyevmiddiyni.
(27) Velleziyne hum min 'azabi rabbihim muşrikune.
(28) İnne 'azabe rabbihim ğayru me'munin.
(29) Velleziyne hum lifurucihim hafizune.
(30) İlla 'ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum feinnehum ğayru melumiyne.
(31) Femenibteğa verae zalike feulaike humul'adune.
(32) Velleziyne hum liemanatihim ve 'ahdihim ra'une.
(33) Velleziyne hum bişehadatihim kaimune.
(34) Velleziyne hum 'ala salatihim yuhafizune.
(35) Ulaike fiy cennatin mukremune.
(36) Femalilleziyne keferu kibeleke muhti'iyne.
(37) Anilyemiyni ve 'anişşimali 'iziyne.
(38) Eyatme'u kullumriin minhum en yudhale cennete na'iymin.
(39) Kella inna halaknahum mimma ya'lemune.
(40) Fela uksimu birabbilmeşariki velmeğaribi inna likadirune.
(41) Ala en nubeddile hayren minhum ve ma nahnu bimesbukiyne.
(42) Fezerhum yehudu ve yel'adune.
(43) Yevme yahrucune minel'ecdasi sira'an keennehum ila nusubin yufidune.
(44) Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zilletun zalikelyevmulleziy kanu yu'adune.