MÜZZEMMİL SURESİ

(1) Ya eyyuhelmuzzemmilu.
(2) Kumilleyle illa kaliylen.
(3) Nisfehu evinkus minhu kaliylen.
(4) Ev zid 'aleyhi ve rettililkur'ane tertiylen.
(5) İnna senulkiy 'aleyke kavlen sekiylen.
(6) İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat'en ve akvemu kiylen.
(7) İnne leke fiynnehari sebhan taviylen. İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.
(8) Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.
(9) Rabbulmeşriki velmağribi la ilahe illa huve fettehizhu vekiylen.
(10) Vasbir 'ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.
(11) Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna'meti ve mehhilhum kaliylen.
(12) İnne ledeyna enkalen ve cahiymen.
(13) Ve ta'amen za ğussatin ve 'azaben eliymen.
(14) Yevme tercuful'ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.
(15) İnna erselna ileykum resulen şahiden 'aleykum kema erselna ila fir'avne resulen.
(16) Fe'asa fir'avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.
(17) Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildane şiyben.
(18) Essemau munfetirun bihi kane va'duhu mef'ulen.
(19) İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
(20) İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nisfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake vallahu yukaddirulleyle vennehare 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum fakreu ma teyessere minelkur'ani 'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardi yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekiymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'indallahi huve hayren ve a'zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahiymun.