MÜDDESSİR SURESİ

(1) Ya eyyuhelmuddessiru.
(2) Kum feenzir.
(3) Ve rabbeke fekebbir.
(4) Ve siyabeke fetahhir.
(5) Verrucze fehcur.
(6) Ve la temnun testeksiru.
(7) Ve lirabbike fasbir.
(8) Feiza nukire fiynnakuri.
(9) Fezalike yevmeizin yevmun 'asiyrun.
(10) 'Alelkafiriyne ğayru yesiyrin.
(11) Zernuy ve men halaktu ve hiyden.
(12) Ve ce'altu lehu malen memduden.
(13) Ve beniyne şuhuden.
(14) Ve mehhedtu lehu temhiyden.
(15) Summe yatme'u en eziyde.
(16) Kella innehu kane liayatina 'aniyden.
(17) Seurhikuhu sa'uden.
(18) İnnehu fekkere ve kaddere.
(19) Fekutile keyfe kaddere.
(20) Summe kutile keyfe kaddere.
(21) Summe nezare.
(22) Summe 'abese ve besere.
(23) Summe edbere vestekbere.
(24) Fekale in haza illa sihrun yu'seru.
(25) İn haza illa kavlulbeşeri.
(26) Seusliyhi sekare.
(27) Ve ma edrake ma sekaru.
(28) La tubkiy ve la tezeru.
(29) Levvahatun lilbeşeri.
(30) 'Aleyha tis'ate 'aşere.
(31) Ve ma ce'alna ashabennari illa melaiketen ve ma ce'alna 'iddetehum illa fitneten lilleziyne keferu liyesteykinelleziyne utulkitabe ve yezdadelleziyne amenu iymanen ve la yertabelleziyne utulkitabe velmu'minune ve liyekulelleziyne fiy kulubihim meredun velkafirune maza eradallahu bihaza meselen kezalike yudillullahu men yeşa'u ve ma ya'lemu cunude rabbike illa huve ve ma hiye illa zikra lilbeşeri.
(32) Kella velkameri.
(33) Velleyli iz edbede.
(34) Vessubhi iza esfere.
(35) İnneha leihdelkuberi.
(36) Neziyren lilbeşeri.
(37) Limen şae minkum en yetekaddeme ev yeteahhare.
(38) Kullu nefsin bima kesebet rehiynetun.
(39) İlla ashabelyemiyni.
(40) Fiy cennatin yetesaelune.
(41) 'Anilmucrimiyne.
(42) Ma selekekum fiy sekare.
(43) Kalu lem neku minelmusalliyne.
(44) Ve lem neku nut'i mulmiskiyne.
(45) Ve kunna nehudu me'alhaidiyne.
(46) Ve kunna nukezzibu biyevmiddiyni.
(47) Hatta etanelyekiynu.
(48) Fema tenfe'uhum şefa'atuşşafi'iyne.
(49) Fema lehum 'anittezkireti mu'ridiyne.
(50) Keennehum humurun mustenfiretun.
(51) Ferret min kasveretin.
(52) Bel yuriydu kullumriin minhum en yu'ta suhufen muneşşereten.
(53) Kella bella yehafunel'ahirete.
(54) Kella innehu tezkiretun.
(55) Femen şae zekerehu.
(56) Ve ma yezkurune illa en yeşaallahu huve ehluttakva ve ehlulmağfireti.