İNSÂN SURESİ

(1) Hel eta alel'insani hiynüm mined dehri lem yekun şey'en mezkura.
(2) İnna halaknel'insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece'alnahu semiy'an basiyra.
(3) İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.
(4) İnna a'tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se'iyren.
(5) İnnel'ebrare yeşrebune min ke'sin kane mizacuha kafura
(6) Aynen yeşrebu biha 'ibadullahi yufecciruneha tefciyra.
(7) Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetiyren.
(8) Ve yut'imunetta'ame 'ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.
(9) İnnema nut'imukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.
(10) İnna nehafu min rabbina yevmen 'abusen kamtariyren.
(11) Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.
(12) Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.
(13) Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.
(14) Ve daniyeten 'aleyhim zilaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.
(15) Ve yutafu 'aleyhim bianiyetin min fiddatin ve ekvabin kanet kavariyle.
(16) Kavariyle min fiddatin kadderuha takdiyren.
(17) Ve yuskavne fiyha ke'sen kane mizacuha zencebiylen.
(18) 'Aynen fiyha tusemma selsebiylen.
(19) Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu'luen mensuren.
(20) Ve iza reeyte semme reeyte ne'iymen ve mulken kebiyren.
(21) 'Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fiddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.
(22) İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa'yukum meşkuren.
(23) İnna nahnu nezzelna 'aleykelkur'ane tenziylen.
(24) Fasbir lihukmi rabbike ve la tuti' minhum asimen ev kefuren.
(25) Veskurisme rabbike bukreten ve asiylen.
(26) Ve minelleyli fescud lehu ve sebbihhu leylen taviylen.
(27) İnne haulai yuhibbunel'acilete ve yezerune veraehum yevmen sekiylen.
(28) Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi'na beddelna emsalehum tebdiylen.
(29) İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
(30) Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane 'aliymen hakiymen.
(31) Yudhilu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e'adde lehum 'azaben eliymen.