ĞÂŞİYE SURESİ

(1) Hel etake hadiysülğaşiyeti.
(2) Vücuhün yevmeizin haşi'atün.
(3) 'Amiletün nasibetün.
(4) Tasla naren hamiyeten.
(5) Tüska min 'aynin aniyetin.
(6) Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'in.
(7) La yüsminü ve la yuğniy min cu'in.
(8) Vücuhün yevmeizin na'imetün.
(9) Lisa'yiha radiyetün.
(10) Fiy cennetin 'aliyetin.
(11) La tesme'u fiyha lağiyeten
(12) Fiyha 'aynün cariyetün.
(13) Fiyha sürürin merfu'atün.
(14) Ve ekvabün mevdu'atün.
(15) Ve nemariku masfufetün.
(16) Ve zerabiyyü mebsusetün.
(17) Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.
(18) Ve ilessemai keyfe rufi'at.
(19) Ve ilelcibali keyfe nusibet.
(20) Ve ilel'ardi keyfe sutihat.
(21) Fezekkir innema ente müzekkirün.
(22) Leste'aleyhim bimusaytirin.
(23) İlla men tevella ve kefere.
(24) Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.
(25) İnne ileyna iyabehüm.
(26) Sümme inne 'aleyna hisabehüm.