Başarının sırrı sabır ve şükür

Sual: (Başarının sırrı sabır ve şükürdür) deniyor. Sabredilen, şükredilen şeyler nelerdir?

CEVAP

Sabrın ve şükrün önemi anlatılınca, suâlinizin cevabı anlaşılmış olur.
Sabretmek, kurtuluşa, başarıya sebep olan güzel huydur. Sabır, peygamberlerin hasletlerindendir. Kurân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki:

(Allah sabredenleri sever.) [İmrân 146]

(Sabredenlere, mükâfatları hesapsız verilir.) [Zümer 10]

(Sabır ve namaz, yalnız Allahtan korkan mü’minlere kolay gelir.) [Bekâra 45]

(Sabredenlere [lûtfumu, ihsânımı] müjdele!) [Bekâra 155]

(Ey îmân edenler! Sabır ve namazla Allahtan yardım isteyiniz. Muhakkak Allahü teâlâ[nın yardımı] sabreden mü’minlerle berâberdir.) [Bekâra 153]

(Sabretmekte yarışınız!) [Â.İmrân 200]

Hadîs-i şerîflerde de buyuruldu ki:

(Sabrın îmândaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.) [Deylemî]

(İbâdetlerin başı sabırdır.) [Hâkim]

(En hayırlı vâsıta sabırdır.) [H.Tirmizî]

(Bozuk bir işi düzeltemezseniz, sabredin! Allahü teâlâ onu düzeltir.) [Beyhekî]

(Oruç sabrın, sabır da, îmânın yarısıdır.) [Ebû Nuaym]

(Aşkını gizleyip, namûsunu koruyarak sabreden, Cennete girer.) [İbni Asâkir]

(Kendini sabra zorlayan başarır.) [Buhârî]

(Sevmediğinize sabretmedikçe, sevdiğinize kavuşamazsınız.) [İ.Mâverdî]

(İmânın yarısı sabır, diğer yarısı ise şükürdür.) [Beyhekî]

Hadîs-i kudsîlerde buyuruldu ki:

(Gönderdiğim belâlara sabretmiyen, ni’metlerime şükretmiyen kimse, kendine başka Rab arasın!) [T.Gâfilîn]

(Bedenine, evlâdına veya malına gelen belâya güzelce sabreden kimseye hesâp sormaya hayâ ederim.) [Hakîm]

Eshâb-ı kirâmdan birçok zât, “Biz, insanlardan gelen sıkıntılara sabretmeyenleri, kâmil îmân sâhibi saymazdık” buyurmuştur. Güzel ahlâk, Allahtan râzı olmak, ni’metlere şükür, belâlara sabretmektir.

Hikmet ehli, (ibâdetlerini ihlâsla yapan, insanlarla iyi geçinen, onlara dâima iyilik eden ve belâya sabreden kimse akıllıdır) buyuruyor. Sâlih insan, herkese iyilik eder. Kendisine kötülük yapanlara iyilikle karşılık verir. İyilik yapamazsa, hiç olmazsa sabreder. Bölücü olmaz, yapıcı olur. Böylece, hem râhata, huzûra kavuşur, hem de, âhıretin sonsuz azâblarından kurtulur.

Sâlih bir kimse, Resûlullah efendimizin güzel ahlâkını örnek alır. Bir insanda bulunabilecek, görünür görünmez bütün iyilikler, bütün üstünlükler, bütün güzellikler, Peygamber efendimizde toplanmıştır. Sözleri gâyet tatlı olup, gönülleri alırdı. Aklı o kadar çoktu ki, Arabistân yarım adasında, sert, inâtçı insanlar arasında gelip, çok güzel idâre ederek ve cefâlarına sabrederek, onları yumuşaklığa ve itâ’ate getirdi. Çoğu müslüman oldu. Onun uğrunda mallarını, yurtlarını fedâ edip, kanlarını akıttı. Güzel huyu, yumuşaklığı, affı, sabrı, ihsânı, ikrâmı, o kadar çoktu ki, herkesi hayrân bırakırdı. Görenler ve işitenler seve seve müslüman olurdu. Sâlih kimse, (Sabır kurtuluşun anahtarıdır), (Sabreden zafere kavuşur) sözlerine uyar, insanların üzmelerine dayanır. Her işinde sabreder ve affedicidir. Her geçimsizlikte kusûru kendisinde görür.

Kimseyle münâkaşa etmez. Bir kalbi incitmeken korkar. Kalbleri Allahü teâlânın evi bilir.Kimseye bâkî değildir, mülk-i dünya sîmü zer, Bir harâb olmuş kalbi, ta’mîr etmektir hüner.

Emr-i ma’rûf yaparken, ihlâslı ve sabırlı olup münâkaşadan sakınır ve yumuşaklıkla hareket eder. Çalışırken, ibâdetlerini terk etmez ve harâm işlemez. Kazandığını sarfederken de, dinin emirlerine uyar. Böyle kimseye zenginlik de, fakîrlik de faydalı olur, dünya ve âhıret saâdetine kavuşmasına sebep olur. Fakat, sabır ve kanâat etmiyen, Allahü teâlânın kazâ ve kaderine râzı olmaz. Fakîr olunca, az verdin diye, i’tirâz eder. Zengin olursa, doymaz, daha ister. Kazandığını harâmlara sarfeder. Zenginliği de, fakîrliği de, iki cihanda felâketine sebep olur.

geri    islamahlakı    ileri