Fitne nedir?

Sual: Fitneden çok bahsedip, (fitneye sebep olmamalı) diyorsunuz. Zararlı olan bu fitne nedir?

CEVAP

Fitne, sözlükte, altın, gümüş gibi madenleri potada, ateşte eriterek, saf hâle getirmek anlamına gelir.

Aşağıda bildirileceği gibi, fitnenin, ıstılahta birçok anlamı varsa da, daha çok bozgunculuk, bölücülük, isyan, ihtilâl, fesat çıkarmak gibi anlamlara gelir.

Nitekim Abdulganî Nablüsî hazretleri de, (Fitne, müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmaktır) buyuruyor. İmam-ı Birgivî ve Muhammed Hadimî hazretleri de fitneyi aynı şekilde tarif etmiştir. Fitnenin değişik mânalarına Kur’an-ı kerimden birkaç örnek verelim:

1- Şirk, küfür:

(Fitne tamamen yok oluncaya kadar kâfirlerle savaşın!) [Bekara 193]

2- Günah:

(Bizi fitneye düşürme) diyenlerin kendileri fitneye düşmüştür. (Tevbe 49)

3- Bozgunculuk, kavga, ihtilâl, bagilik [isyan], anarşi, kargaşa, bölücülük, fesat:

(Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür.) [Bekara 191]

(Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmez, kendi aranızda dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.) [Enfâl 73]

Fitneyi uyandırmamalı

Birkaç hadis-i şerif meâli:

(Fitne uykudadır. Fitneyi uyandırana Allah lânet etsin!) [İ.Rafiî]

(Din, dünya menfaatine âlet edilince, fitneler zuhur eder.) [A.Rezzâk]

(Fuhuş yayılınca fitne çoğalır.) [Deylemî]

(Fitneler artmadıkça, kıyâmet kopmaz.) [Buhârî]

(Eshâbım arasında fitne çıkacak, o fitnelere karışanları, Allahü teâlâ benimle olan sohbetleri hürmetine affedecektir. Bu fitnelere karışan Eshâbıma dil uzatan Cehenneme girecektir.) [Müslim]

4- İmtihan:

(Mallarınız, çocuklarınız, sizin için fitnedir [imtihandır] ) [Tegâbün 15]

(Biz onlardan öncekileri de, fitneden [imtihandan] geçirdik.) [Ankebût 3]

5- Belâ, musibet:

(Bir fitne olmayacak sandılar da, kör ve sağır kesildiler.) [Mâide 71]

(O fitneden sakının ki, o sadece zâlimlere dokunmakla kalmaz.) [Enfâl 25]

6- Azab:

Onlara, (Fitnenizi [azabınızı] tadın) denecektir. (Zâriyat 14)

7- Eziyet, işkence:

(Fitneye [eziyete, işkenceye] uğratıldıktan sonra hicret edip, ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısı elbette Rabbindir.) [Nahl 110]

8- Deli:

(Fitneye düşeni [deli olanı] yakında sen de, onlar da görecek.) [Kalem 5,6]

9- Zarar verme:

(Seferde iken, kâfirlerin sizi fitneye düşürmelerinden [zarar vermelerinden] endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda bir vebal yoktur.) [Nisâ 101]

10- Sapıklığa düşürme:

(Siz ve taptıklarınız, Cehenneme girecek olanlardan başkasını fitneye düşüremez [saptıramaz]) [Saffat 161-163]

Fitne unsuru olanlar

Üç hadis-i şerif meâli:

Âhir zamanda, âlim [geçinen]ler fitne unsuru olur, câmiler ve hâfızlar çoğalır, ama, içlerinde [hakîkî] âlim hiç bulunmaz.) [Ebû Nuaym]

(Fitne [bid’at, sapıklık, küfür] yayıldığı zaman, hakîkati, doğruyu bilen, [imkânı nisbetinde, söz ile, yazı ile, medya = gazete, dergi, radyo, tv ile] başkalarına [mümkün olan her yere ve herkese] bildirsin, [imkânı var iken, bir engel de yok iken bildirmezse], Allahın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onun üzerine olsun!) [Deylemî]

(Âhir zamanda, âlim ve ilim azalır, câhillik artar. Câhil ve sapık din adamları, yanlış fetvâ vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar.) [Buhârî]

11- Uydurma mazeret:

(Onların, sadece “vallahi, biz müşrik değildik” sözlerinden başka fitneleri olmayacaktır.) [Enam 23]

12- Dalâlet:

(Allah birini fitneye [dalâlete, şaşkınlığa] düşürmek isterse, Allaha karşı senin elinden bir şey gelmez.) [Mâide 41]

13- İnsana sıkıntı ve zarar veren her şey:

Hadis-i şerifte, imamın namazı uzatıp cemaati sıkıntıya sokması fitne olarak bildirilmiştir. İhtiyara, “tecvitsiz namaz kılınmaz” demek gibi yapamıyacağı fetvâyı vermeye de fitne denmiştir.

Üç hadis-i şerif meâli:

(Ümmetim için en korktuğum şey, kadın ve içki fitnesidir.) [İ. Süyûtî]

(Güzel saç, güzel ses, güzel yüz, fitneye düşürebilir.) [Deylemî]

(Âdem aleyhisselâmdan itibaren, Deccâldan büyük fitne yoktur.) [Müslim]

geri    islamahlakı    ileri