Bayramiye-Bayramilik
Bektaşilik
Celvetiyye

Çile

Dergah

Derviş

Destur

Halvetiyye
Hurufilik
Kadirilik
Melamiyelik 
Mevlevilik
Mürid
Nakşibendiye
Nefs

Nefs-i Emmare

Nefs-i Levvame

Nefs-i Mutmainne

Nefs-i Radiye

Rabıta

Rıfailik

Şeyh

Şeyhlik Ağalık Ve İslam

Tarikat

Tefekkür

Tekke

Tenasuh

Tinaciye-Ticanilik

Vahdet-i Kusud

Vahdet-i Mevcud

Vahdet-i Şuhud

Vahdet-i Vücud

Vasıta

Zaviye

Zikir

Zühd