SEKİZİNCİ BÂB

Ebû Bekr-i Sıddîk ile Alî bin Ebî Tâlibin 'radıyallahü anhümâ' Münâzarası:
Birgün Ebû Bekr-i Sıddîk 'radıyallahü teâlâ anh' Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretlerinin hücre-i mubârekelerinin [evlerinin] kapısına geldikde, Alî bin Ebî Tâlib 'kerremallahü vecheh' hazretleri de gelmişdi. Ebû Bekr 'radıyallahü anh' geri durup, Alîye 'radıyallahü anh' buyurdu ki, yâ Alî! Evvelâ sen dâhil ol [eve gir]. Hazret-i Alî buyurdu ki: Yâ Ebâ Bekr! Önce sen gir ki, her iyilikde önde olan, her hayrlı işde önde olan, herkesi geçen sensin. Ebû Bekr hazretleri buyurdu ki; sen önce gir yâ Alî! Resûlullaha 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' dahâ yakın sensin.
Hazret-i Alî buyurdu ki; Yâ Ebâ Bekr! Ben o kimsenin önünde nasıl giderim ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' buyurdu ki: (Ümmetimden Ebû Bekrden dahâ üstün bir kimse üzerine güneş doğmadı.)
Ebû Bekr 'radıyallahü anh' buyurdu ki; ben bir kimsenin önüne nasıl geçeyim ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' Fâtıma-tüz-zehrâyı 'radıyallahü teâlâ anhâ' sana verdiği gün, (Kadınların en iyisini, erkeklerin en iyisine verdim) buyurdu.
Alî 'radıyallahü anh' buyurdu: Ben o kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri, (İbrâhîm aleyhisselâmı görmek istiyen Ebû Bekrin yüzüne baksın!) buyurdu.
Ebû Bekr 'radıyallahü anh' buyurdu: Senin önüne geçemem. Çünki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' buyurdu: (Âdem aleyhisselâmın hilm sıfatını ve Yûsüf aleyhisselâmın ahlâkını görmek isteyen, Aliyyül mürtedâya baksın!)
Hazret-i Alî buyurdu: Ben bir kimsenin önünce geçemem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri buyurdu: (Yâ Rabbî! Beni en çok seven ve Eshâbımın en iyisi kimdir.) Nidâ erişdi ki; (Yâ Muhammed 'aleyhisselâm'! Ebû Bekr-i Sıddîkdır) buyuruldu.
Ebû Bekr 'radıyallahü teâlâ anh' buyurdu: Ben bir kimsenin önünce varamam ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' buyurdu: (İlmi bir kimseye veririm ki, Allahü teâlâ onu sever. Ben de onu severim.) Ya'nî o Aliyyül mürtedâdır. [Ya'nî ilm şehrinin kapısı sen oldun.]
Aliyyül mürtedâ buyurdu: Ben o kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' buyurdu: (Cennetin kapıları üzerinde, Ebû Bekr habîbullah yazılıdır.)
Ebû Bekr 'radıyallahü anh' buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri Hayber gününde bayrağı sana verdi buyurdu: (Bu bayrak Melik-i gâlibin, Alî bin Ebî Tâlibe hediyyesidir.)
Alî 'radıyallahü anh' buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri buyurdu: (Yâ Ebâ Bekr! Sen bana gören göz ve işitir kulak gibisin.)
Ebû Bekr 'radıyallahü anh' buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri buyurdu: (Kıyâmet günü, Alî, Cennet hayvanlarından birine binmiş olarak gelir. Cenâb-ı Hak buyurur ki, Yâ Muhammed 'aleyhisselâm'! Senin baban İbrâhîm Halîl, ne güzel babadır. Senin kardeşin Alî bin Ebî Tâlib ne güzel kardeşdir.)
Alî 'radıyallahü teâlâ anh' buyurdu ki, ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri buyurdu ki; (Kıyâmet günü, Cennet meleklerinin reîsi olan Rıdvân adındaki melek, Cennete girer. Cennetin anahtârlarını getirir. Bana verir. Sonra Cebrâîl aleyhisselâm gelip, yâ Muhammed! Cennetin ve Cehennemin anahtârlarını Ebû Bekr-i Sıddîka ver. Ebû Bekr, istediğini Cennete, dilediğini Cehenneme göndersin der.)
Ebû Bekr 'radıyallahü teâlâ anh' buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri buyurdular ki; (Alî bin Ebî Tâlib, kıyâmet günü benim yanımdadır. Havz ve kevser yanında benimledir. Sırat üzerinde benimledir. Cennetde benimledir. Allahü teâlâyı görürken benimledir.)
Alî 'radıyallahü teâlâ anh' buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' buyurdu: (Eğer Ebû Bekrin îmânını, bütün mü'minlerin îmânı ile tartsalar, Ebû Bekrin îmânı ağır gelir.)
Ebû Bekr 'radıyallahü teâlâ anh' buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' buyurdu: (Ben ilmin şehriyim. Alî bunun kapısıdır.)
Hazret-i Alî 'radıyallahü teâlâ anh' buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri buyurdu: (Ben sâdıklığın şehriyim. Ebû Bekr, bunun kapısıdır.)
Ebû Bekr 'radıyallahü teâlâ anh' buyurdu ki: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' buyurdu ki, (Kıyâmet günü Alî bin Ebî Tâlib, bir güzel ata bindirilir. Görenler, acabâ bu hangi Peygamberdir, der. Allahü teâlâ, bu, Alî bin Ebî Tâlibdir, buyurur.)
Alî 'radıyallahü teâlâ anh' buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri buyurdu: (Ben ve Ebû Bekr, bir toprakdanız. Tekrâr bir olacağız.)
Ebû Bekr 'radıyallahü anh' buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri buyurdu: (Allahü teâlâ buyurur ki: Ey Cennet, senin dört köşeni, dört kimse ile bezerim. Biri, Peygamberlerin üstünü Muhammed 'aleyhisselâm'dır. Biri, Allahdan korkanların üstünü Alîdir. Biri, Fâtıma-tüz-zehrâdır, kadınların üstünüdür. Dördüncü köşesindeki de, temizlerin üstünü Hasen ile Hüseyndir.)

Alî 'radıyallahü teâlâ anh' buyurdu: Ben bir kimse önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri buyurdu: (Sekiz Cennetden şöyle ses gelir. Ey Ebû Bekr! Sevdiklerin ile birlikde gel! Hepiniz Cennete giriniz!)
Ebû Bekr-i Sıddîk 'radıyallahü teâlâ anh' hazretleri buyurdu ki: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' buyurdu: (Ben bir ağaca benzerim! Fâtıma, bunun gövdesidir. Alî budağıdır. Hasen ve Hüseyn, meyvâsıdır.)
Alî 'radıyallahü anh' buyurdu: Ben bir kimse önünce gitmem ki, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' buyurdu: (Allahü teâlâ Ebû Bekrin bütün kusûrlarını afv etsin. Çünki O, kızı Âişeyi bana verdi. Hicretde bana yardımcı oldu. Bilâl-ı Habeşîyi benim için alıp âzâd etdi.)
O iki server bu münâzaraya devâm ederlerken, Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretleri, hücre-i şerîflerinden [evlerinden] seslenip, buyurdular ki: (Ey kardeşlerim, Ebû Bekr-i Sıddîk ve Aliyyül mürtedâ 'radıyallahü anhümâ'! Artık içeri girin. Cebrâîl aleyhisselâm gelmişdir ve haber verir ki, yedi kat göklerin ve yedi kat yerlerin ehli size nazar etmekde toplanmışlardır. Eğer siz kıyâmete kadar birbirinizi medh etseniz, Allahü teâlâ yanındaki kıymetinizi anlatamazsınız.) İkisi birbirine sarılıp, birlikde Resûlullahın 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' huzûruna girdiler. Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' bunlara teveccüh edip, buyurdular ki, (Allahü teâlâ ikinize de yüzbinlerle rahmet etsin. İkinizi sevenlere de yüzbinlerle rahmet etsin. Ve düşmanlarınıza da, yüzbinlerle la'net olsun!) Ebû Bekr 'radıyallahü teâlâ anh' dedi ki, (Yâ Resûlallah! Ben Alînin düşmanına şefâ'at etmem.) Alî 'radıyallahü teâlâ anh' dedi ki, (Yâ Resûlallah! Ben Ebû Bekrin düşmanına şefâ'at etmem. Başını kılınç ile bedeninden ayırırım.) Ebû Bekr 'radıyallahü anh' dedi ki, (Ben senin düşmanlarına kevser havzından su vermem.) Alî 'radıyallahü anh' da dedi: (Ben senin düşmanlarını sırat üzerinden geçirmem.)
NÜKTE: Eğer melekler; (Yâ Rabbî! Yeryüzünde fesâd çıkaracak ve kan dökecek olan insanları niçin yaratıyorsun) [Bekara sûresi 30.cu âyet-i kerîmesi meâli] demeseler idi, Âdem aleyhisselâmın ilmi meydâna çıkmaz idi. Eğer Nemrûd ateş yakmasa idi, İbrâhîm Halîl aleyhisselâm hazretlerinin şerefi meydâna çıkmaz idi. Eğer Ebû Cehlin câhillik inâdı ve inkârı olmasa idi, Muhammed Mustafâ 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretlerinin menâkıb-ı şerîfleri ayân olmazdı [açığa çıkmazdı]. Eğer şeytânın vesvesesi olmasa idi, Aliyyül mürtedâ 'radıyallahü teâlâ anh' hazretlerinin merdliği âşikâre olmazdı. Eğer râfizîler olmasa idi, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alînin 'radıyallahü teâlâ anhüm' hazretlerinin fazîletleri ayân olmazdı [açığa çıkmazdı].
Buyurulmuşdur ki, Müceddîdiyye yolunun büyüklerinin silsilesinin nisbet-i küllîleri Ebû Bekr-i Sıddîk 'radıyallahü teâlâ anh' hazretlerine ulaşır. Nisbet-i cüz'iyyeleri Aliyyül mürtedâ 'radıyallahü teâlâ anh' hazretlerine varır. Bu münâsebetle, bu bâbda, onların ahvâlinden, bir mikdâr zikr olunur. Ma'lûm olsun ki, adı geçen meşhûr dedem, Seyyid Muhammed, (Bâbâ) denilmekle meşhûr olmuşdur. Onlar hazret-i Molla İlyâsdan kemâle erişip, onlardan me'zûn olmuşdur. Onlar hazret-i Dervîş ahî Hüsrev Şâhîden, onlar Mevlânâ Sun'ullah Güze Kenânîden, onlar Mevlânâ Alâ'üddîn-i Mektebdârdan, onlar Mevlânâ Sa'deddîn-i Kaşgârîden, onlar Mevlânâ Nizâmüddîn-i Hamûşdan, onlar Hâce Alâ'üddîn-i Attârdan, onlar Hâce Behâeddîn-i Nakşibendiden, onlar Emîr Gilâlden, onlar Hâce Muhammed Bâbâ Semmâsîden, onlar Hâce Alî Râmîtenîden, onlar Hâce Muhammed İncirfagnevîden, onlar Hâce Ârif-i Rivegerîden, onlar Hâce Abdülhâlık Goncdüvânîden, onlar Hâce Yûsüf-i Hemâdânîden, onlar Hâce Ebû Alî Farmedîden, onlar Şeyh Ebûl Kâsım Gürgânîden, onlar Şeyh Ebûl Hasen Harkânîden, onlar Sultân-ül-ârifîn Bâyezîd-i Bistâmîden, onlar Ca'fer-i Sâdıkdan, onlar Kâsım bin Muhammed bin Ebû Bekr-i Sıddîkdan, onlar hazret-i Selmân-ı Fârisîden ve onlar Ebû Bekr-i Sıddîk 'radıyallahü teâlâ anh' hazretlerinden ve onlar, risâlet penâhî 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretlerinden me'zûn olmuş, kemâle erişmişlerdir. Şeyh Ebûl Kâsım bir nisbet ile de Şeyh Ebû Osmân Magribîden ve onlar Ebû Alî Kâtibden ve onlar Ebû Alî Rodbârîden ve onlar Cüneyd-i Bağdâdîden ve onlar Sırrı Sekâtîden ve onlar Ma'rûf-i Kerhîden ve onlar Dâvüd-i Tâiden ve onlar Habîb-i Acemîden ve onlar Hasen-i Basrîden ve onlar hazret-i Aliyyül mürtedâdan, onlar hazret-i risâlet penâhdan 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' kemâle gelmişlerdir. Ca'fer-i Sâdık 'radıyallahü teâlâ anh' hazretlerinin bir nisbeti de yüksek dedeleri hazret-i Muhammed Bâkırdan, o da kendi babaları hazret-i Alî Zeynel'âbidînden, onlar kendi babaları Hüseyn 'radıyallahü teâlâ anh' hazretlerinden, onlar kendi babaları emîr-ül mü'minîn hazret-i Alî 'kerremallahü vecheh'den gelmekdedir. Meşâyıhın yolundan olan 'kaddesallahü ervâhehümül'azîz' ehl-i beytin silsilesi, şeref ve izzetleri sebebi ile (Silsile-i zeheb) diye adlandırılmışdır.
Ebû Bekr-i Sıddîk 'radıyallahü teâlâ anh' hazretlerine varan silsileye (Sıddîkıyye) denilmişdir. Üveysîler, o tâifelerdir ki, onlar zâhirde bir pîr-i mürşid-i kâmile hizmet eylemeyip, âlem-i ma'nâda bir azîzin rûhâniyyetinden terbiye olurlar. Veyâ hazret-i Hızır aleyhisselâmdan terbiye olup, feyz alırlar. Müceddidiyyenin ma'nâsı odur ki, Allahü teâlâdan başka olan şeylerin izlerini, te'sîrlerini gönül levhasından kazıyıp, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerini gönlüne nakş etmekdir. Bu anlatılan açıklama, Ebû Bekr-i Sıddîk 'radıyallahü teâlâ anh' hazretlerinin menâkıb-ı şerîfleri anlatılırken adı geçen (Güzîde) risâlesinin sâhibi, Seyyid Mahmûd-el Mulakkab bil azîz 'kuddise sirruh' hazretlerinin risâle-i şerîflerinden nakl olunmuşdur ki, müceddidiyye yolunu açıklamakdadır.
(Bâbâ) hazretleri ki, dünyâdan ayrıldılar, kendi oğulları seyyid Ahmed hazretlerine izn verip, irşâd makâmına ta'yîn buyurdular. Seyyid Ahmed hazretleri dünyâdan göç etdiler. Kendi azîz birâderleri, seyyid Mahmûd hazretlerine ki, (Azîz) ism-i şerîfi ile meşhûr olmuşdur, izn verip, irşâd makâmına ta'yîn buyurdular. İsmâ'îl ismli bir küçük oğulları kalmış olup, Mahmûd hazretlerine vasıyyet buyurmuşlar ki, İsmâ'îli terbiyye eyle. Nasıl ki, biz sana ısmarladık, sen de ona ısmarla. Seyyid Mahmûd hazretlerinin iki mahdûm-ı mükerremleri sinn-i bülûgdan geçip, kendilerinin yaşı altmışüçden geçmiş olmakla ölümü arzû eder oldular. Ba'zı tâlibler dediler ki, Sultânım siz ölümü arzûlayıp, durursunuz. Sizden sonra kimi ta'yîn buyurdunuz. Buyurdular ki, pîrimizin vasıyyeti ile amel ederiz. Dediler, yâ mahdûm-ı mükerreminiz, Seyyid Mustafâ hakkında ne buyurursunuz. Kara Mustafâ cezb-ı kulûbda, Sultân Veleddir. Vasıyyete ihtiyâcı yokdur. İhvân-ı ehl-i basîrete ma'lûm oldu. Yerine kimin geçeceğinden bahs etmek kalb dağınıklığıdır.
Yâ Rabbî! Bize hakkı hak olarak gösterip, ona uymak; bâtılı bâtıl olarak gösterip, ondan kaçınmak nasîb eyle. Müslimân olarak ölmemizi, sâlih kimseler zümresine katılmamızı nasîb eyle. Zâlimlerin şerrini üstümüzden gider. Mü'minlerin düâlarına ortak eyle. Âmin.

Ana Sayfa